Obchodní podmínky

Tyto smluvní podmínky jsou platné v aktuálním znění a závazné mezi:

Martin Pudich – eStarWeb.eu (dále jen Poskytovatel)
Václava Košaře 122/1
700 30 Ostrava
IČO: 60807377

a

Objednatelem

Předmět obchodních podmínek

 1. Předmětem tohoto dokumentu je závazek Poskytovatele zajistit Objednateli provoz hostingu, domény a webových stránek.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí právem České republiky.
 2. Objednatel výhradně odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby.
 3. Objednatel uděluje Poskytovateli souhlas s využitím svých osobních údajů pro marketingové účely. Tento souhlas může být Objednatelem kdykoliv písemně odvolán.
 4. Pouze Objednatel odpovídá za obsah webových stránek.
 5. Dopustí-li se Objednatel užíváním služeb porušení autorských práv, nenese za toto porušení Poskytovatel odpovědnost.
 6. Objednateli není povoleno využívat službu k obtěžování třetích stran, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat (např. spam). Testování software, přetěžování serveru, hackování a jakýkoli pokus o poškození provozu služby jsou přísně zakázány a jsou důvodem k vypovězení služeb.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu služby a výpovědi smlouvy bez náhrady, pokud Objednatel trvale neplní své povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených s Poskytovatelem.
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit sazby platné pro tuto smlouvu a rozsah poskytovaných služeb od doby jejího obnovení. Takovéto změny sazeb budou Objednateli vždy předem písemně oznámeny.
 9. Poskytovatel může bez předchozího oznámení měnit parametry služeb, tyto změny budou vždy oznámeny na oficiálních stránkách Poskytovatele.
 10. Poskytovatel si vyhrazuje právo umístit vlastní text a url odkaz na webové stránky objednatele.

Platební podmínky:

 1. Faktury a zálohové faktury jsou Objednateli zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která byla uvedena při objednávce služeb, v případě změny e-mailové adresy je Objednatel povinen tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli oznámit.
 2. Faktury za jakékoli programátorské a grafické úkony jsou splatné předem. V cenách služeb nejsou zahrnuty případné individuální modifikace a nastavení.
 3. Služby jsou poskytovány vždy na období jednoho roku, pokud není uvedeno nebo dohodnuto jinak. Služby jsou automaticky prodlužovány, pokud Objednatel službu předem písemně nevypoví.
 4. Objednatel nemá právo požadovat vrácení finanční částky, pokud poruší tyto obchodní podmínky, nebo sám službu vypoví.
 5. V případě promo nabídek a akčních cen se Poskytovatel zavazuje tuto cenu neměnit po celou předplacenou dobu. Po skončení této doby platí standartní ceny, které jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele. Pokud není uvedeno jinak, akčních cen a promo nabídek mohou využít pouze noví zákazníci systému web-zdarma.com
 6. Objednatel se zavazuje zaplatit měsíční poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu.
 7. Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě má Poskytovatel právo zastavit provoz služeb a bez možnosti návratu smazat data Objednatele.

Provoz serveru

 1. Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk Objednatele v souvislosti s používáním služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči Objednateli ani třetím stranám.
 2. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole (zejména porucha pevného disku).
 3. Poskytovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese rovněž odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/modulu/komponenty bez dalšího vysvětlení.
 5. V případě nižší dostupnosti než 95 % za daný měsíc může objednatel požadovat slevu ve výši 100 % z paušálního poplatku, který za daný měsíc zaplatil.

Přístup k ftp a databázi:

 1. Objednatel nemůže požadovat přístup ke zdrojovému kódu či vyžadovat nasazení systému na serverech třetí strany. Přístup k ftp ani databázi není dodavatelem poskytován.
 2. Během trvání smluvního vztahu i po jeho ukončení zůstávají webové stránky včetně všech zdrojových kódů majetkem Poskytovatele, a to i v případě, že byly prováděny placené úpravy či nastavení systému. Originální zdrojový kód lze získat na oficiálních stránkách wordpress.com. Objednatel má právo k ekonomickému užití díla po celou dobu trvání smluvního vztahu, toto právo zaniká ukončením smlouvy.
 3. V případě, že Objednatel požaduje přístup ke zdrojovým kódům a databázi, musí tuto skutečnost oznámit Poskytovateli během objednávky. V případě, že stávající objednatel požaduje přístup k ftp a databázi, bude mu za poplatek nainstalována čistá instalace open source systému z oficiálních stránek systému wordpress.com, bez nároku na data, která již do webu vložil, a bude mu dále poskytována pouze placená podpora.

Zákaznická podpora a komunikace se zákazníkem

 1. V rámci zákaznické podpory poskytuje Poskytovatel Objednateli  informace, návody a rady. Pokud Objednatel žádá po Poskytovateli nastavování, plnění, či úpravy systému na míru, které vyžadují zásah programátora, může Poskytovatel po Objednateli požadovat úhradu za každou započatou hodinu ve výši 550Kč.
 2. Podpora je poskytována e-mailem na adrese info@web-zdarma.com.
 3. Odpověď na dotaz Objednatele je Poskytovatelem zpracována dle aktuální fronty, nejpozději však do 72 hodin od potvrzení doručení dotazu. Telefonická podpora řeší pouze dotazy obchodního rázu, poruchy, placené konzultace a úpravy na míru.

Objednatel zaplacením souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování služeb.

Ceník služeb naleznete zde.